header_data protection_bia sk

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ DOKLADY

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

Právny základ spracovania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje .

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Účtovné doklady 10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje .

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

POŠTA

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia došlej a odoslanej pošty.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

Právny základ spracovania osobných údajov: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje .

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Bežná korešpondencia 3 roky

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje .

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

ZMLUVY S FYZICKÝMI OSOBAMI

Účel spracúvania osobných údajov je príprava a uzatváranie zmlúv s fyzickými osobami.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zmluvná strana

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo účtu fyzickej osoby, názov banky, číslo občianskeho preukazu, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje .

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

zmluvy 10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje .

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie zasielajúci životopis a sprievodné dokumenty.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

Právny základ spracovania osobných údajov: čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje .

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

životopisy po dobu trvania súhlasu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje .

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Účel spracúvania osobných údajov je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb .

Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom

Zoznam osobných údajov: záznam z kamier

Právny základ spracovania osobných údajov: čl.6 ods.1 písm. f Nariadenia

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje .

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

audio / video záznam 3 dni

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje .

Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa a taktiež ochrana majetku, života a zdravia dotknutých osôb.

KNIHA NÁVŠTEV

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia vstupov fyzickej osoby, identifikácia a evidencia pohybu osoby.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – návšteva

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu

Právny základ spracovania osobných údajov: §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní a sprostredkovatelia: D.I.SEVEN, a.s., Miletičova 14 Bratislava 821 08, 35799161

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje .

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Kniha návštev

5 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje .

Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa a taktiež ochrana majetku, života a zdravia dotknutých osôb.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na zo@eurotrading.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prevádzkovateľ: BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o., Čab 283, 95124 Čab, IČO: 46924531

Ochrana údajov

Vyhlásenie spoločnosti BIA o ochrane údajov 

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG (ďalej len BIA)

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. S osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a spravujeme ich v súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov a s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Používanie internetových stránok spoločnosti BIA je vo všeobecnosti možné aj bez sprístupnenia osobných údajov. V prípade, kedy zhromažďujeme osobné údaje (napr. meno, adresu alebo e-mailovú adresu), je to vždy na základe dobrovoľnosti, kdekoľvek je to možné.  Žiadne z týchto údajov nebudú poskytnuté tretím stranám bez výslovného súhlasu dotknutej osoby.
Ak chce dotknutá osoba použiť konkrétne služby spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, je možné, že bude potrebné spracovanie osobných údajov. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné a neexistuje preň žiaden právny základ, spravidla si vyžiadame súhlas od dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s nariadeniami o ochrane údajov špecifických pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť BIA. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať širokú verejnosť o charaktere, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Dotknuté osoby sú prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov takisto informované o právach, ktoré sú im priznané.

Spoločnosť BIA ako prevádzkovateľ údajov zaviedla početné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Prenos údajov cez internet však môže mať v zásade bezpečnostné medzery, preto nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu si môže každá dotknutá osoba zvoliť alternatívny spôsob, akým nám prenesie svoje osobné údaje, napr. prostredníctvom telefónu alebo e-mailom.
V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o type údajov, ktoré zhromažďujeme a o účele, pre ktorý sú zhromažďované.


1. Meno a adresa prevádzkovateľa údajov

Pre účely Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ďalších zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a ďalších ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je prevádzkovateľom:
BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Lotharstraße 6
42655 Solingen
Nemecko

Tel.: +49 (0)212 22330-0
E-Mail: dtnschtzbftrgtrb-grpcm
Website: www.bia-group.com

 
2. Súbory cookie

Na niektorých našich stránkach používame súbory označované ako „relačné súbory cookie“, aby sme dotknutej osobe pri používaní našej webovej stránky poskytli užívateľsky prehľadnejšie služby. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk dotknutých osôb počas trvania ich návštevy našej webovej stránky. Na konci každej relácie prehliadača sa automaticky vymažú, nezávisle od programu prehliadača, ktorý dotknutá osoba používa.

Tieto súbory cookie nie sú škodlivé, neobsahujú žiadne vírusy a nezískavajú osobné údaje o dotknutých osobách z ich pevného disku, ani nepriaznivo neovplyvňujú ich počítač, či súbory. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby prijala súbory cookie automaticky. Dotknuté osoby však môžu nastaviť svoj prehliadač tak, aby ich informoval o nastaveniach súborov cookie. Dotknuté osoby môžu zabrániť nastaveniu súborov cookie pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, avšak vylúčenie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

3. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti BIA zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií v prípade, že dotknutá osoba alebo automatizovaný systém vyvolá webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. Zhromažďované môžu byť nasledovné údaje

•    typy a verzie použitých prehliadačov,
•    operačný systém používaný prístupovým systémom,
•    webová stránka, z ktorej prístupový systém prichádza na našu stránku (sprostredkovateľ),
•    webové podstránky, ku ktorým má prístup riadiaci systém na našej webovej stránke,
•    dátum a čas prístupu na internetovú stránku,
•    adresa internetového protokolu (IP adresa),
•    poskytovateľ internetových služieb prístupového systému, a
•    akékoľvek iné podobné údaje a informácie, ktoré môžu byť použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje spoločnosť BIA žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na

•    správne doručenie obsahu našej webovej stránky, 
•    optimalizáciu obsahu našej webovej stránky, ako aj jej reklamy,
•    zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti našich systémov informačných technológií a technológie webových stránok a
•    poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku.

Spoločnosť BIA preto analyzuje anonymne zozbierané údaje a informácie štatisticky, s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov našej spoločnosti a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany pre osobné údaje, ktoré spracúvame. Anonymné údaje súborov denníka servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

4. Možnosť kontaktu prostredníctvom webovej stránky

Webová stránka spoločnosti BIA obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou, ako aj priamu komunikáciu s nami, a ktoré takisto obsahujú všeobecnú adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, osobné údaje prenesené dotknutou osobou sú automaticky uložené. Takéto osobné údaje dobrovoľne prenesené dotknutou osobou prevádzkovateľovi sa ukladajú za účelom spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neprenášajú tretím stranám.


5. Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania alebo pokiaľ to dovoľuje európsky zákonodarca alebo iní zákonodarcovia v zákonoch alebo predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Ak nie je možné uplatniť účel uchovávania, alebo ak doba uchovávania predpísaná európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom uplynie, osobné údaje sa bežne zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonnými požiadavkami.

6. Práva dotknutej osoby

(a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa údajov potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak si dotknutá osoba želá toto právo na potvrdenie využiť, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa údajov.

(b) Právo na prístup

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať kedykoľvek od prevádzkovateľa údajov bezplatné informácie o svojich vlastných osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ uchováva, a takisto kópiu týchto informácií. Ďalej európske smernice a nariadenia takisto umožňujú dotknutej osobe získať prístup k nasledujúcim informáciám:

•    účel spracovania
•    kategórie príslušných osobných údajov
•    príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
•    ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, alebo
•    ak to nie je možné, kritériá, ktoré sa používajú na určenie tohto obdobia
•    existencia práva požadovať od prevádzkovateľa údajov opravu alebo vymazanie osobných údajov, alebo obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo právo namietať proti takémuto spracovaniu
•    existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu
•    v prípade, kedy osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji
•    existencia automatizovaného rozhodovania, vrátanie profilovania, uvedená v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má ďalej právo získať informácie o tom, či sú osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V takom prípade má dotknutá osoba právo byť informovaná o príslušných bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa takéhoto prenosu.

Ak si dotknutá osoba želá využiť toto právo prístupu, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

(c) Právo na opravu
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa údajov bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. S ohľadom na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane prostredníctvom poskytnutia doplňujúceho vyhlásenia.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa údajov.   

(d) Právo na vymazanie (Právo na zabudnutie)

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom na to, aby bez zbytočného odkladu získala od prevádzkovateľa údajov vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ údajov má povinnosť vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu vtedy, ak sa uplatňuje jeden z nasledujúcich dôvodov,  pod podmienkou, že spracovanie nie je nutné:

•    Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracúvali.
•    Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracovanie vykonáva, ako je ustanovené v článku 6 ods.1 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo v článku 9 ods.2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak nejestvuje iný právny základ pre spracovanie údajov.
•    Dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods.1 Nariadenia GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods.2  Nariadenia GDPR.
•    Osobné údaje boli spracované nezákonne.
•    Osobné údaje musia byť vymazané, aby bola dodržaná zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ údajov podlieha.
•    Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenej v článku 8 ods.1 Nariadenia GDPR.

Ak platí jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá požiadať o vymazanie osobných údajov uchovávaných spoločnosťou BIA, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa údajov. Zamestnanec spoločnosti BIA bezodkladne zabezpečí, aby sa žiadosti o vymazanie okamžite vyhovelo.
Ak spoločnosť BIA zverejnila osobné údaje a má povinnosť podľa článku 17 ods.1 takéto údaje vymazať, spoločnosť BIA s ohľadom na dostupné technológie a náklady na realizáciu podnikne primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informovala ostatných prevádzkovateľov údajov spracúvajúcich osobné údaje, o vymazanie ktorých dotknutá osoba požiadala, aby títo prevádzkovatelia vymazali akékoľvek odkazy na takéto osobné údaje alebo ich kópie či replikácie, pokiaľ sa už nevyžaduje ich spracovanie. Zamestnanec spoločnosti BIA zabezpečí potrebné opatrenia v jednotlivých prípadoch.

(e) Právo na obmedzenie spracúvania

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa údajov obmedzenie spracúvania, ak sa uplatňuje jeden z nasledujúcich prípadov:

•    Presnosť osobných údajov je spochybnená dotknutou osobou, a to na dobu, ktorá umožní prevádzkovateľovi údajov, aby overil presnosť osobných údajov.
•    Spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia.
•    Prevádzkovateľ údajov už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
•    Dotknutá osoba namieta proti spracovaniu na základe článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba si želá požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uchovávaných spoločnosťou BIA, môže takáto osoba kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa údajov. Zamestnanec spoločnosti BIA zariadi obmedzenie spracúvania.

(f) Právo na prenosnosť údajov

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi údajov bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi údajov.

Okrem toho pri uplatňovaní svojich práv na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, a ak tento prenos nemá nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Pre uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti BIA.

(g) Právo namietať

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je založené na článku 6 ods.1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR.

Toto sa týka takisto profilovania založeného na uvedených ustanoveniach. Spoločnosť BIA nesmie ďalej spracúvať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak spoločnosť BIA spracúva osobné údaje pre účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pre účely takéhoto marketingu.

Toto sa týka takisto profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu spoločnosťou BIA, nesmie spoločnosť BIA ďalej spracúvať osobné údaje pre takéto účely. Okrem toho má dotknutá osoba právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, spoločnosťou BIA pre účely vedeckého alebo historického výskumu, či pre štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, s výnimkou prípadov, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Pre uplatnenie práva namietať môže dotknutá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti BIA. Okrem toho môže dotknutá osoba v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

(h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, a majúce právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, pokiaľ toto rozhodnutie

•    nie je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov, alebo
•    nie je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
•    nie je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak toto rozhodnutie

•    je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov, alebo
•    je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť BIA vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti BIA.

(i) Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom na to, aby kedykoľvek odvolala svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti BIA.

7. Ochrana osobných údajov týkajúca sa žiadostí a procesu podávania žiadostí

V nasledujúcom texte vysvetlíme, ako používame vaše osobné údaje v súvislosti s vašou žiadosťou a poskytneme vám ďalšie relevantné informácie v tomto ohľade.

(a) Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov?

Spoločnosť BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG, Lotharstraße 6, 42655 Solingen (ďalej len „BIA“) je zodpovedná za spracovanie vašich údajov podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“).

(b) Zodpovedná osoba

V súvislosti s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv podľa Nariadenia GDPR môžete kontaktovať nášho referenta pre ochranu údajov (pozrite Oddiel 1 týchto Zásad ochrany osobných údajov pre kontaktné údaje).

(c) Za akým účelom a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely vašej žiadosti o zamestnanie, a to v rozsahu, ktorý je potrebný pre rozhodnutie o vytvorení zamestnania v našej spoločnosti. Článok 26 ods. 1 v spojení s článkom 8 strana 2 zákona BDSG (Nemecký spolkový zákon o ochrane údajov) tvoria právny základ pre toto spracovanie osobných údajov.

Spracovanie vašich osobných údajov je takisto zákonné v rozsahu, v akom je to nutné na odmietnutie uplatňovaných právnych nárokov voči nám vyplývajúcich z procesu podávania žiadostí. Toto je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom je napr. dôkazné bremeno v konaní podľa Nemeckého všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

V prípade, že je medzi nami a vami uzatvorená zamestnanecká zmluva, máme právo spracovať osobné údaje, ktoré sme od vás získali, pre účely zamestnaneckého vzťahu podľa článku 26 ods. 1 zákona BDSG (Nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov), a to v rozsahu, v akom je to potrebné pre implementáciu alebo ukončenie pracovného pomeru alebo pre výkon či plnenie práv a povinností v súvislosti so zastúpením zamestnancov v súlade so zákonom alebo zmluvou o mzdách, podnikovou dohodou či zmluvou o službách (kolektívna zmluva).

(d) Ktoré kategórie osobných údajov spracúvame?

Spracúvame údaje, ktoré boli zhromaždené v súvislosti s vašou žiadosťou. Tieto môžu zahŕňať všeobecné osobné informácie (ako sú napr. meno, adresa a kontaktné údaje), informácie týkajúce sa vašej odbornej kvalifikácie a školského vzdelania alebo informácií o odbornom vzdelávaní, či ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou žiadosťou. Okrem toho môžeme spracúvať verejne dostupné odborné informácie, ako sú napr. profily na profesionálnych sociálnych sieťach.

(e) Aké kategórie príjemcov osobných údajov rozlišujeme?

Sme oprávnení preniesť vaše osobné údaje našim pridruženým spoločnostiam v rozsahu, v akom je to povolené pre účely a právne základy uvedené v článku 3. Okrem toho sú osobné údaje spracúvané v našom mene v súlade s dohodami podľa článku 28 Nariadenia GDPR, najmä poskytovateľmi hostingových služieb alebo dodávateľmi systémov pre správu aplikácií (prosím pozrite Oddiel 9 týchto Zásad ochrany osobných údajov).

(f) Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú pre rozhodnutie o vašej žiadosti. Ak nepríde k uzatvoreniu zamestnaneckej zmluvy medzi vami a nami, sme oprávnení predĺžiť dobu uchovávania údajov v prípade, že je to potrebné na ochranu našej spoločnosti pred prípadnými právnymi nárokmi. Dokumenty týkajúce sa žiadosti budú vymazané po šiestich mesiacoch od oznámenia o zamietnutí okrem prípadov, kedy je nutná dlhšia doba uchovávania z dôvodu právnych sporov, alebo ak žiadateľ poskytol výslovný súhlas s dlhšou dobou uchovávania v skupine žiadateľov.

(g) Aké máte práva?

Ako žiadateľ máte nasledovné práva na ochranu údajov, v závislosti od vášho konkrétneho prípadu, a takisto môžete kedykoľvek kontaktovať nás alebo nášho referenta pre ochranu údajov použitím kontaktných údajov uvedených v Oddiele 1 a 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov:

(1)    Právo dotknutej osoby na prístup

Máte právo požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, a požiadať o prístup k vašim osobným údajom a/alebo požiadať o kópiu týchto údajov. Toto zahŕňa informácie o účeloch spracovania, pre ktoré sú údaje určené, kategórie použitých údajov, ich príjemcov a osoby, ktoré majú prístup k týmto údajom, a ak je to možné, predpokladanú dobu uchovávania údajov, alebo ak toto nie je možné, kritériá, ktorými sa riadi určenie takejto doby.

(2)    Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o okamžitú opravu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Vzhľadom na účel spracúvania vašich údajov máte tiež právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj prostredníctvom dodatočného vysvetlenia.

(3)    Právo namietať

V prípade, že je spracúvanie vašich osobných údajov vykonané v súlade s článkom 6 ods.1 písm. f) Nariadenia GDPR, máte právo namietať voči spracovaniu vašich údajov na základe oprávnených dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V takom prípade prestaneme spracúvať tieto osobné údaje okrem prípadu, kedy vieme poskytnúť presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak takéto spracovanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(4)   Právo odvolania súhlasu

Ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo právny základ, ktorý nám poskytol oprávnenie na spracúvanie vašich údajov predtým, ako ste svoj súhlas odvolali. Ak tak chcete učiniť, môžete kedykoľvek kontaktovať nášho referenta(-ov) pre ochranu údajov s použitím kontaktných údajov uvedených vyššie.

(5)   Právo na vymazanie

Máte právo požiadať nás, aby sme bez meškania vymazali všetky osobné údaje a my máme povinnosť okamžite všetky osobné údaje vymazať, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

•    Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
•    Namietate voči spracúvaniu údajov podľa vyššie uvedeného Oddielu 8 písm. c) a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody na ich spracúvanie;
•    Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
•    Vymazanie vašich osobných údajov sa vyžaduje, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo podľa zákonov jedného z členských štátov, ktorými sa riadime;
•    Toto neplatí, ak je spracúvanie potrebné
- na splnenie zákonných povinností, ktoré musia byť splnené podľa práva Únie alebo podľa zákonov jedného z členských štátov, ktorými sa riadime;
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(6)    Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak platia nasledovné podmienky:

•    Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť správnosť týchto osobných údajov;
•    Spracúvanie je nezákonné a vy odmietnete vymazanie vašich osobných údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich použitia;
•    Už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
•    Podali ste námietku proti spracúvaniu v súlade s vyššie uvedeným Oddielom 8 písm. c), až kým nie je presvedčivo preukázané, že naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi.

Ak bolo spracúvanie obmedzené v súlade s Oddielom (6), môžu byť takéto osobné údaje – s výnimkou ich uchovávania – spracúvané iba s vašim súhlasom alebo na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu EÚ.

Ak ste dosiahli obmedzenie spracúvania, budeme vás informovať pred tým, ako bude toto obmedzenie zrušené.

(7)    Právo podať sťažnosť

Bez ohľadu na akékoľvek iné administratívne a právne prostriedky nápravy máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte vášho trvalého pobytu, vášho miesta zamestnania alebo v mieste predpokladaného porušenia, ak ste toho názoru, že spracúvanie vašich osobných údajov predstavuje porušenie Nariadenia GDPR.

(8)    Požiadavka poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie osobných údajov nie je vyžadované zákonom ani zmluvou, a ani nie ste povinní osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však potrebné pre uzavretie pracovnej zmluvy s nami. To znamená, že vás nebudeme môcť zamestnať, ak pri podaní vašej žiadosti neposkytnete našej spoločnosti vaše osobné údaje.

8. Informačný bulletin

(a) Popis a rozsah spracovania údajov

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odber bezplatného informačného bulletinu. Ak sa zaregistrujete k odberu noviniek, budú údaje, ktoré vpíšete do registračného formulára, prenesené do našej spoločnosti.

Počas procesu registrácie vás požiadame o poskytnutie súhlasu so spracovaním zadaných údajov a odkážeme vás na vyhlásenie o ochrane údajov.
V súvislosti s prihlásením na odber noviniek nebudú vaše údaje prenesené tretím stranám. Tieto údaje budú použité iba na zasielanie informačných bulletinov.
Ak sa prihlásite k odberu noviniek, budete dostávať náš informačný bulletin niekoľkokrát do roka (maximálne 4 krát do roka).

Aby sme vám mohli zasielať náš informačný bulletin, potrebujeme vaše priezvisko, meno a vašu e-mailovú adresu. Ak ste sa prihlásili iba na odber informačného bulletinu, vaše údaje budú použité výhradne pre zasielanie bulletinov. Vaše údaje sa nebudú prenášať tretím stranám okrem prípadov, kedy nám poskytnete súhlas.

Po registrácii na odber noviniek dostanete e-mail, v ktorom môžete potvrdiť, že si skutočne želáte dostávať informačné bulletiny, a že ste vlastníkom danej e-mailovej adresy. Budeme vás informovať o vašom práve na odvolanie súhlasu týkajúceho sa použitia osobných údajov, ktorý ste nám poskytli v súvislosti s prihlásením na odber noviniek. Kliknutím na „odhlásenie z odberu informačného bulletinu“ môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré ste poskytli pri prihlásení na odber noviniek a tým zabezpečiť, že vám nebudú zasielané žiadne ďalšie informačné bulletiny.

(b) Právny základ pre spracúvanie údajov

Súhlas užívateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR tvorí právny základ pre spracúvanie údajov po registrácii na odber noviniek.

(c) Účel spracúvania údajov

Zhromažďovanie e-mailovej adresy užívateľa slúži na účel zasielania informačného bulletinu. Zhromažďovanie iných osobných údajov počas procesu odberu pomáha pri osobnom oslovení. Ak si toto neželáte, máte výslovnú možnosť zaregistrovať sa pomocou pseudonymu.

(d) Trvanie uchovávania údajov

Údaje budú vymazané hneď, ako je dosiahnutý účel, pre ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa užívateľa bude teda uložená po celú dobu trvania odberu informačného bulletinu.

(e) Možnosť námietky a  odstránenia

Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť odber informačného bulletinu. Na tento účel existuje v každom bulletine príslušný odkaz. Toto tiež umožňuje odvolanie súhlasu s uložením osobných údajov zhromaždených počas procesu registrácie.

(f) Zasielanie informačného bulletinu prostredníctvom externého poskytovateľa

Na zasielanie našich informačných bulletinov používame rapidmail. Vaše údaje sú teda prenesené spoločnosti rapidmail GmbH. Spoločnosť rapidmail GmbH nemôže použiť vaše údaje na žiadne iné účely než na zasielanie informačného bulletinu. Prenos alebo predaj vašich údajov spoločnosťou rapidmail GmbH nie je povolený. Spoločnosť rapidmail je nemecký certifikovaný dodávateľ spravodajského softvéru, ktorý bol starostlivo vybraný na základe požiadaviek Nariadenia GDPR a zákona BDSG (Nemecký spolkový zákon o ochrane údajov).

9. Právny základ pre spracúvanie

Čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia GDPR slúži ako právny základ pre operácie spracovania, pre ktoré získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, ako je to napr. v prípade, kedy sú operácie spracovania potrebné pre dodanie tovaru alebo pre poskytnutie akýchkoľvek iných služieb, spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. To isté platí pre také operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napr. v prípade otázok týkajúcich sa našich produktov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, podľa ktorej sa vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako napr. pri plnení daňových povinností, spracovanie je založené na čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by nastalo napr. v prípade zranenia návštevníka v priestoroch našej spoločnosti a jeho meno, vek, informácie o zdravotnom poistení, či iné životne dôležité informácie by museli byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. V takom prípade by spracovanie bolo založené na čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR. A napokon by operácie spracovania mohli byť založené na článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Tento právny základ sa používa pri operáciách spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z vyššie uvedených právnych dôvodov, ak je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, kedy nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov. Takéto operácie spracovania sú obzvlášť prípustné, pretože ich osobitne uvádza európsky zákonodarca. Európsky zákonodarca bral ohľad na to, že oprávnený záujem by sa dal predpokladať, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa údajov (Odôvodnenie 47 Veta 2 Nariadenia GDPR).

10. Oprávnené záujmy sledované prevádzkovateľom alebo treťou stranou

Kde je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, oprávneným záujmom spoločnosti BIA je podnikanie v prospech blaha všetkých svojich zamestnancov a akcionárov.

11. Obdobie, počas ktorého sa uchovávajú osobné údaje

Kritériom použitým na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia sa príslušné údaje bežne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné pre plnenie zmluvy alebo pre začatie zmluvy.

12. Poskytnutie osobných údajov ako zákonná alebo zmluvná požiadavka; Požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; Možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov

Týmto objasňujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. daňové nariadenia) alebo môže vyplývať zo zmluvných ustanovení (napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť nutné pre účely uzavretia zmluvy, aby dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré sa musia následne spracovať. Dotknutá osoba je napr. povinná poskytnúť nám osobné údaje v prípade, kedy s ňou naša spoločnosť podpíše zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzavretá. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí dotknutá osoba kontaktovať ľubovoľného zamestnanca. Tento zamestnanec objasní dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov vyžadované zákonom alebo zmluvou alebo či je potrebné pre uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a takisto dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

13. Existencia automatizovaného rozhodovania

Keďže sme zodpovedná spoločnosť, nepoužívame u nás v BIA automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

14. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžu byť menené v náhodných intervaloch, aby sa prispôsobili aktuálnym zákonným požiadavkám alebo aby sa implementovali zmeny našich služieb, napr. pridanie nových produktov a/alebo služieb. Pri vašej najbližšej návšteve našich webových stránok budú automaticky platiť aktualizované Zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov z času na čas prečítali, aby ste mali prehľad o tom, ako chránime vaše údaje a neustále zlepšujeme obsah našich webových stránok. Ak urobíme podstatné zmeny v zhromažďovaní, používaní a/alebo prenose vašich osobných údajov, upozorníme vás na to prostredníctvom výslovného, jasne viditeľného oznámenia na našej webovej stránke. Používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s ustanoveniami týchto Zásad ochrany osobných údajov.    

15. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo ochrany údajov ako takých, prosím pošlite správu na adresu datenschutzbeauftragter@bia-group.com a uveďte „ochrana údajov“  v odkaze alebo sa obráťte na prevádzkovateľa údajov uvedeného v bode 1. 

Oznámenie o ochrane údajov

Na našom webe používame cookies a podobné technológie, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia. Niektoré sú nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky, iné je možné aktivovať. Súbory cookie, ktoré nie sú aktivované, môžu obmedziť funkčnosť služieb. V závislosti
od funkcie sú údaje poskytované tretím stranám a tieto sú spracovávané. Tento súhlas je dobrovoľný a nie je potrebný na používanie našej webovej stránky. Nastavenia je možné vykonať nezávisle.Ďalšie informácie nájdete v informáciách o ochrane údajov.